Koučink

Koučování je proces, kdy kouč působí jako partner, který Vám nebo členům Vašeho týmu pomáhá vytvořit inspirativní prostředí, kde budete podporování ve Vašem objevování a vytváření nových nebo netradičních způsobů řešení Vašich úkolů nebo problémů a kdy pomáháte Vašemu dalšímu rozvoji tím, že zjišťujete, jaké dovednosti, znalosti, postupy nebo strategie je pro dosažení těchto cílů vhodné doplnit a posílíte schopnost určit, co je významné a co nikoliv.

Cílem koučinku je vést klienta jeho vlastní cestou k růstu, který za hlavní nástroj využívá jeho vlastní zkušenosti. Podporuje motivaci a schopnost pohledu na sebe sama, učit se z prožitého a využívat to jako zdroj inspirace.

Jak vypadá koučink

Základním rozlišením je, zda se koučink zaměřuje na individuálního pracovníka nebo je veden ve skupině.

Potřebujete kouče?

Jak bylo zmíněno, s koučinkem by měli mít zkušenost všichni manažeři a nejlepším způsobem, jak si své schopnosti ověřit nebo vypěstovat, je mít vlastního kouče – v tomto specifickém případě kouč fakticky plní i roli mentora; mentora pro oblast koučinku.

Kouče lze doporučit každému, kdo cítí, že jeho rozvoj je svázán nedostatkem sebedůvěry, schopnosti oslovit a přesvědčit druhé nebo najít svůj směr rozvoj

Kouč

Kouč v prvé řadě pomáhá nalézt odvahu, sílu a rozhodnost jít za cílem a cestu nevzdat. Nejblíže by jej vystihl označení povzbuzovač.

I kouč samozřejmě musí být profesionál. Ale zatímco mentor má za sebou cestu, po které jdete, kouč musí mít za sebou zkušenosti, jak druhé navést na jejich vlastní cestu, pomoci jim cestu nevzdat, hledat si cestičky a zkoušet nové, když se nedaří. Je v tomto směru blíž rodičům, kteří povzbuzují a posilují své děti na cestě životem, i když ta cesta nevede v jejich stopách.

Koučink je vyučován, ale samozřejmě vyžaduje i praxi. Schopnosti se dají doložit certifikací, pochopitelně větší vypovídací hodnotu by měly reference úspěšných lidí, kterým kouč k jejich úspěchu pomohl.

Koučink je povolání, a dobrý kouč si zaslouží, aby se práci věnoval na plno. Koučem by správně měl být každý liniový vedoucí – nebo se o to alespoň snažit v rámci svých schopností. I proto by se manažeři měli v koučinku vzdělávat, protože na jejich schopnosti motivovat a rozvíjet lidi většinou závisí i efektivita jejich týmu. Zejména se to týká nižšího a středního managemetu.

Individuální vs. skupinový koučink

Individuální koučink

Individuální koučink je postavený na osobním setkávání kouče s klientem ve dvou. Zásadní výhodou individuálního koučinku je možnost využít pro rozvoj i velmi osobních zkušeností a zážitů. Koučink tak často zasahuje i do oblasti orientace v osobním životě a sladění osobního a pracovního života.

Skupinový koučink

Skupinový koučink je veden na pracovišti, skupinu tvoří lidé podobného profesního postavení, většinou manažeři na stejné úrovni řízení. Skupinový koučink se většinou věnuje výhradně profesní stránce odborného růstu. Jeho výhodou je možnost vzájemného obohacení se mezi účastníky a přebírání zkušeností. Nezřídka je přínosem i zlepšení spolupráce mezi účastníky.


Proč koučink speciálně pro manažery

U managementu je nejvyšší riziko ztráty vnitřní orientaci a tahu na branku, právě proto, že se od manažerů očekává, že budou nejenom samostatní, ale navíc příkladem pro svůj týmy resp. celou společnost. Ze všech pracovních pozic ve firmách je tak u managementu nejdůležitější, aby si nejenom udrželi jistotu, kam směřovat, ale také, aby se dokázali na své kroky dívat sebekritiky a s odstupem.


Je koučink od PDQM pro vás?

Při koučinku je nezbytně nutné, aby si kouč a vedený pracovník vzájemně "sedli". Jejich spolupráce – a to zejména v případě individuálního koučinku – je výrazně osobnější, než při jiných formách vzdělávání a vedení. V neposlední řadě hraje roli i fakt, že při koučinku je třeba se bavit o tom, co se vedenému podařilo i nepodařilo, v čem selhává.

Před zahájením koučinku je proto nezbytné, aby se kouč se zájmcem setkali. Proto nabízíme úvodní nezávazné setkání a návštěvu zdarma nebo – v případě mimopražského setkání – pouze za cenu cestovních nákladů.

Využijte náš koučink pro management

Koučink u nás vede vyškolený kouč s velkou praxí vedení lidí na mnoha úrovních managementu. Díky tomu výborně pomáhá manažerům na středních pozicích i vrcholovému managementu.

Náš kouč pomáhá i knadidátům, kteří se připravují na výběrová řízení, aby dobře odhadli své schopnosti a usilovali o pozici, která odpovídá jejich osbnostnímu zaměření. Pomáhá jim posilovat schopnosti a rozvíjet se tak, aby byli na novou práci dobře připraveni.