BABOK – etalon business analýzy

BABOK je souhrn znalostí z oblasti business analýzy. Jak název výstižně vyjadřuje, shrnuje, co by měl analytik umět a znát pro svou práci.

BABOK vás naučí

 • Proč má smysl orgnaizace práce a informací a jak ji dělat
 • Jak aktivně pracovat na společném řešení
 • Že se má analytik dívat dál, než na aktuální požadavky těch, co nejvíc kříčí

BABOK není metodika

 • BABOK neříká, jak by měl analytik pracovat, čím začít, s kým se o čem bavit apod.
 • Není pracovním postupem ani nedefinuje proces (ten je možné částečně najít např. v TOGAF).
 • Nelze se z něj tedy naučit jak pracovat, ale přesto je užitečným souhrnem, zvlášť pro analytiky, kteří mají pár let praxe.
 • BABOK není metodikou. Nestřetává se zavedenými týmovými pravidly.
 • BABOK coby souhrn znalostí není v rozporu ani s žádnou projektovou metodikou a je stejně dobře použitelný v „klasicky“ řízených projektech jako při agilním přístupu (pokud se agilita nezaměňuje za pohodlnost ve formě vynechání řady kroků včetně analýzy).
Procesní oblasti analýzy dle BABOK v3

BABOK ve verzi 3 definuje 6 základních procesních oblastí

 • Plánování a řízení analýzy – jak si práci organizovat a co koordinovat
 • Sběr požadavků a spolupráce – jak a od koho získat informace a s kým komuni kovat
 • Životní cyklus požadavků – Čím vším mají požadavky projít od získáni po předání k imple mentaci
 • Strategická analýza – Jak zajistit, aby se sle dovaly strategické potřeby orga nizace
 • Analýza požadavků a návrh řešení Strukturování požadavků, jejich mode lování a další postupy ve dou cí k ná vrhu opti mální ho řešení
 • Vyhodncení návrhu řešení – Vyhodno cení, jestli je navrže né řešení optimál ní a posouze ní, co je tře ba udělat pro to, aby mohlo být reali zová no

BABOK pomáhá zlepšovat

Z praxe víme, že ve skutečnosti většina analytiků žádnou oficiální metodiku nemá, ale téměř všichni mají zaběhanou praxi, která vznikla živelně z toho, co kdo uměl a pro sadil. BABOK přináší čerstvý vzduch, který pře devším uka zuje, co všechno se nedě lá a dělat by se mělo. Často „otevírá oči“, když připomí ná, o čem nikdo v týmu netušil, že je to důležité – např. plán sběru informací.

BABOK není všechno. Co neobsahuje?

BABOK je dobrý "návod" v tom, na co se zaměřuje – procesní orga nizace analýzy. Práce ale není jen orga nizace a analy tik musí znát více. Pokud by své zna losti omezil na BABOK, určitě se nesta ne dobrým ana lytikem. Co je třeba doplnit?

 • BABOK se příliš nevěnuje opti malizaci návrhu (jak vy myslet co nejlepší řešení) a neučí, jak to dělat.
 • Je mnoho praktic kých postupů, které se z BABOK nenaučí te, např. nástro je odhadování náročno sti aplikace nebo zamý šlet se na tím, jak apli kaci udělat uživatel sky přívě tivou.
 • Analýza by měla být doplněna syntézou – návrhem řešení a kompletací mnoha dílčích informací. Tato druhá část je v prá ci analytika minimálně stejně důležitá, jako analýza, ale meto di kou není úměrně akcento vána. A kromě sledova telnosti požadavků k ní v podsta tě nejsou dopo ručení.
 • "Výhoda" BABOK v tom, že není metodikou, se ukáže jako nevýhoda ve chvíli, kdy by podle něj někdo chtěl skutečně orga nizovat analy tickou práci. Ve skuteč nosti to ale není chybou BABOK, ale jeho nepocho pením.
 • Ačkoli BABOK hovoří o modelování, nena učíte se z něj, k če mu je skuteč ně potřeba a jak mode lovat, aby model opravdu pomáhal analýze a nebyl jen koníč kem analy tika.
 • BABOK neučí nástroje, které jsou pro analýzu potřeba, zej mé na analy tické jazyky. Bez jejich znalosti a zkuše nosti, jak je správně používat, se ani BABOK nedá plno hodnot ně používat.

Nakonec je dobré upozornit, že BABOK je návod pro business analýzu, tedy analýzu oriento vanou primárně na business systémy. Míří na analý zu organi zace a tam je jeho smysl. Jeho dopo ručení je třeba brát „s rezervou“ při návrhu jiných aplikací, než podni kových systémů.

Naše služby spojené s BABOK

Poskytujeme kompletní cyklus vzdělávání pro business analytiky (a nejen pro ně), jehož páteří jsou procesní oblasti BABOK, ale obsahuje i další potřebné součásti, např. modelovací jazyky, spolupráci analytika na testování atd. Školení zahrnuje i aktivní práci na zlepšování postupu analýzy a díky tomu váš kolektiv dostane postupy a doporučení BABOK skutečně do praxe.