TOGAF

TOGAF® je odpovědí na potřebu dokumentovat, jak je organizace vnitřně provázaná a organizovaná

TOGAF je v současné době nejrozšířenějším „standardem“ enterprise architektury. Skládá se z několika základních částí:

 • Metoda, jak by péče o enterprise architekturu měla vypadat (ADM metoda)
 • Popis obsahu enterprise architektury (metamodel) a techniky, jak zajistit dlouhodobou životaschopnost v organizaci
 • Formální popis všech elementů enterprise architektury, užitečný především pro tvůrce modelovacích nástrojů
 • Definice zralosti architektury, v podstatě návod postupného zlepšování schopností práce s archtekturou

Architektura podle TOGAF dohromady kloubí několik důležitých domén:

 • Business architekturu popisující fungování businessu od strategie až po požadavky na informační systémy
 • Aplikační architekturu
 • Datovou architekturu
 • Technologickou architekturu

TOGAF ideově vychází ze staršího modelu Zachman Framework. Oproti němu je výrazně komplexnější, složitější, ale to je daň za komplexnější pohled na enterprise architekturu a formální dotažení struktury.


Silné stránky TOGAF

Silnými stránkami TOGAF jsou:

 • Formalizace způsobu, jak se o enterprise architekturu starat (procesní rámec enterprise architektury)
 • Zkušenosti a postupy
 • Definuje nejenom, co je součástí EA, ale i jak ji dokumentovat
 • Pro modelování podle TOGAF byl vyvinut jazyk ArchiMate, který ji díky vazbě na kvalitní metamodel architektury velmi schopným pomocníkem architektů a analytiků

Nesporným přínosem TOGAF je, kromě popularizace významu samotné enterprise architektury, usnadnění práce – účinně radí, jak architekturu dělat. Pomáhá také ideu architektury prosadit.


Omezení a problémy TOGAF

TOGAF má stejná praktická omezení, jako všechny generické metodiky (např. blízký standard CMMI) – vytváří teoretický model, který přesně v té podobě, jak je navržen, není nikdy použitelný. Je třeba s ním pracovat s ohledem na skutečné potřeby organizace a práci s ním přizpůsobit možnostem týmu. Na tuto potřebu i TOGAF sám upozorňuje.

TOGAF připouští, že organizace musí rozsah architektury přizpůsobit svým možnostem, ale už se nezabývá problémem, jak smysluplnou a přitom realizovatelnou podmnožinu definovat. Nedostatečně také řeší přechod mezi projektovou analýzou a business architekturou.

TOGAF je dobrým ideovým rádcem, jak s Enterprise Architekturou pracovat, ale i když obsahuje řadu doporučení, mnohá další – a z naší zkušenosti kritická – úskalí nechává bez povšimnutí. I proto pomáháme organizacím s vytvářením Enterprise Architektury, poskytujeme potřebná školení pro klíčové pracovníky a pomáháme vytvářet standardy, jak enterprise architekturu spravovat technicky i spolupracovat s businessem.

Důležitou nadstavbou TOGAF je jazyk ArchiMate, který je od základu navrhován tak, aby Enterprise Architekturu popisoval celou.

Poznámky

TOGAF® i ArchiMate® jsou registrovanými známkami The Open Group®

TOGAF® je zkratkové slovo složené z názvu The Open Group Architecture Framework

ADM® je zkratkou z Architecture Development Method