Enterprise architektura

Enterprise architektura je přístup ke změnám organizace předpokládajícím pochopení a analýzu všech vzájemných vazeb a souvislostí. Nedílnou součástí Enterprise Architektury je dokumentace těchto souvislostí, která holistickou analýzu umožňuje.

Enterprise architektura sdružuje několik důležitých oblastí, kterými popisuje firmu či organizaci:

  • Funkce (businessu i využívaných systémů)
  • Informace (vytvářející a používající business, spravované systémy)
  • Lidé a skupiny (uvnitř i vně organizace; zahrnuje všechny úrovně skupin od jednotlivců po celé organizace)
  • Topologie (rozmístění businessu, služeb, informací, aplikací i technologií)
  • Procesy a čas (průběh činností businessu i systémů)
  • Potřeby (motivace, možnosti, omezení, cíle, rizika, hrozby)
  • Okolní svět se vztahem k organizaci

Definic enterprise architektury je možné nalézt řadu a ty různě člení i její obsah.

Přínosy enterprise architektury v praxi

Nejvýznamnějším přínosem kvalitní architektury pro business není prostý popis systémů, procesů atd., ale jejich vzájemné propojení (vazby) do uceleného a pohledu.

Kvalitní využívání enterprise architektury pomáhá efektivně rozvíjet informační systémy i business samotný:

  • Chápat skutečný význam procesů
  • Umět poznat, které činností businessu přináší užitek
  • Implementovat do IS takové funkce, které skutečně business potřebuje

Plnohodnotné využívání enterprise architektury vytváří informační základ i postupy pro komunikaci businessu s IT a plánování změn IT i businessu. Kvalitní architektura je ve středních a velkých organizacích zdrojem klíčových informací pro business, IT a všechny interní projekty.

Problémy s enterprise architekturou

Nejčastějším praktickým problémem s enterprise architekturou je, že její výhody se projevují až ve chvíli, kdy z ní čerpá více lidí, zejména liniový management, analytici, metodikci. Přitom dosáhnout toho, aby lidé sdíleli informace (procesní modely apod.), je pro mnoho organizací problém.

Péče o enterprise architekturu není zanedbatelná a pokud ji využívá jen málo lidí, tak i neefektivní. Sebevětší snaha jednoho nebo několika málo uživatelů o udržení architektury bez širšího povědomí o jejím významu selhává, protože nedostávají potřebné informace a práci organizace nechápe a tedy ani neocení.

Jak s Enterprise Architekturou začít

Hlavním cílem enterprise architekta je koordinovat spolupráci a zajistit, aby všude tam, kde se mění organizace nebo její systémy, byly principy komplexního (holistického) uvažování o firmě využívány. Na to se velmi často zapomíná.

Klíčové je si uvědomit, že Enterprise Architektura není pouze sada informací, ale má ovlivňovat myšlení a součinnosti organizace – pomáhat, aby při plánování změn bylo možné posoudit dopady a připravit se na ně. Informace mají plánování pomáhat, ale bez jejich aktivního využívání nepřináší hodnotu úměrnou nákladům.

Důležitou součástí enterprise architektury velkých organizací je kvalitně zpracovaný operační model, bez kterého je samotná architektura nezakotvená a chybí jí dlouhodobé priority a cíle. U začátku práce je proto nezbytná součinnost vrcholového vedení IT, většinou přímo CIO.

Co používat na dokumentaci

Většina organizací se neshodne na jednom společném nástroji, protože něco jiného používá business (vlastníci procesů, produktů), něco jiného IT oddělení a ani jedna skupina nemá zájem se přizpůsobit. Ani přenos dat mezi nástroji není zdaleka snadnou a levnou záležitostí. Určitá roztříštěnost informací je samozřejmě jistou komplikací, ale není důvodem, proč na enterprise architekturu rezignovat. Naopak. Je lepší mít enterprise architekturu v několika nástrojích, které ji lidé používají a udržují, než ji integrovat do jednoho nástroje, kam se nikdo nedostatne a je „mrtvá“. Není výjimkou, že na neschopnosti spolupracovat a dohadech „kde tedy architekturu mít“, celá snaha ji enterprise architekturu vytvořit, zkrachuje.

Nástrojů, které jsou více či méně vhodné, je mnoho a protože výběr hodně závisí i na tom, co organizace už má nebo lidé znají, nelze dát žádnou paušální radu.

Jaké nástroje se pro enterprise architekturu využívají

› Enterprise Architect od Sparx podporuje ArchiMate a tak se stal konečně použitelným pro enterprise architekturu. Jeho nezanedbatelnou výhodou je cena, nevýhodou historické zaměření na UML, takže všechna novější rozšíření jsou v něm trochu naroubovaná nad léta neupravovanou databázi.

› ARIS od SAP využívají zejména organizace, které jej mají z doby, kdy neměl konkurenci. Jeho filozofie umožňuje dobře kontrolovat, kdo co dělá a poslední verze přišly i s pěkným moderním grafickým jazykem. Nevýhodou je hodně nesourodý jazyk, fakticky nepodporuje ucelenou enterprise architekturu a ve většině organizací je architektura doslova přilepená k EPC modelům. Druhou zřetelnou nevýhodou je cena.

› iServer od Orbus Software využívá Microsoft Visio jako uživatelské rozhraní se serverovou základnou spravující všechny informace. Výhodou Visia coby základního uživatelského rozhraní je jeho přívětivost a dobré grafické možnosti. Samotná použitelnost celého řešení má nevýhodu v tom, že jde o nadstavbu, takže ovládání a integrace často nejsou ideální. Rozhodně jde o alternativu, kterou má smysl zvažovat ve firmě, kde se na enterprise architektuře bude podílet business, protože používání MS Visio je většině manažerů bližší než např. zmiňovaný Enterprise Architect od Sparx.

Existuje řada dalších nástrojů např. BiZZdesign, Magic Draw, Select Architect i freeware řešení – např. ArchiTool může být zajímavou alternativou v případě, že chcete modelovat pouze v ArchiMate.

Může vás zajímat

Klikněte pro více informací