APQP – Advanced Product Quality Planning

APQP a PPAP jsou předchůdci dnešních norem určujících především v automobilovém průmyslu způsob výroby a komunikace s dodavateli. Z dnešního pohledu jsou požadavky pokrývány normou IATF 16949 nebo částečně i ISO 26262.

PPAP – Production Part Approval Process

PPAP je součástí IQAS, standardu celkového řízení kvality, a pokrývá oblast zajištění, že kvalitativní požadavky jsou naplněny nejenom ve vlastní práci, ale i u všech dodavatelů (ať už jde o dodavatele v oblast výroby nebo návrhu a přípravy výroby). Cílem PPAP vyvinutém AIAG v rámci APQP bylo sjednotit přístup k zajištění tohoto dohledu a tak sjednotit dokumentaci, kterou se plnění cílů dokládá.

Dokumentace podle PPAP zahrnuje od uživatelských požadavků, přes záznamy z designu, přehled všech změn v návrhu včetně jejich autorizace, dokumenty o schvalování, záznamy z FMEA, popisy procesů, kontrol a analýz až po vzorky z předvýroby a informace o zárukách.

PPAP definuje mechanismus kontroly každé subdodávky – jejího schvalování před zařazením do vlastní dodávky až po průběžnou kontrolu. Příkladem je např. návod, jak využívat FMEA při kontrole subdodavatele – posoudit, kde (v jakých krocích, operacích) mohou být nedostatky a co mohou způsobit.

Plány musí zahrnovat nejenom samotnou kontrolní činnost, ale stejně jako celé APQP začínají už analýzou rizik, které hrozí a z nich vyplý vajících kontrol ních mecha nismů. Kontroly musí mít i ekonomickou kalkulaci, které doloží jejich realizo vatel nost v podmín kách celého vývoje a výroby (Ekonomicky nerea lizovatel né kontroly nikdo dělat nebude a celý systém by selhal – tím se pragma tický pohled APQP liší např. od CMMI, které se ekono mikou svých požadavků vůbec nezabývá.)

PPAP & IQAS vs ISO 26262

IQAS je starší standard, než ISO 26262 a tato norma jej fakticky nahradila v oblasti E/E zařízení v auto mobilo vém průmyslu. ISO 26262 plně převzala postupy a stan dardy IQAS, mnohé z nich upřesnila a přesněji vymezila. Vymezila jak stupně bez peč nosti (ASIL), tak rozsah své platnosti. ISO 26262 je v současné době převažující stan dard, který vyžaduje stále více výrobců. Samot ná ISO 26262 navazu je na starší, ale souběžně platný a rozvíjený standard IATF 16949, který je povinným pro většinu výroby.

Služby z oblasti bezpečnosti v automobilovém průmyslu (Automotive Safety)


Poznámka: AIAG je zkratkou z Automotive Industry Action Group, neziskové organizace, která už od roku 1982 vytváří standardy a postupy zajištění kvality. Vznikla ve Spojených státech a její standardy přebírají nejenom výrobci automobilů, ale i dalších vozidel, jako jsou těžká nákladní auta a stavební stroje. Původ v zámoří se naopak projevil na menším zájmu evropských automobilek o tuto iniciativu. Naproti tomu ISO 26262 – věcně shodná s požadavky APQP – je evropským standardem a věcně tak sjednocuje požadavky celosvětově, tuto normu vyžadují i kanadské a americké automobilové společnosti.