FMEA - Failure Mode and Effects Analysis

FMEA jakožto nejrozšířenější nástroj analýzy významně přispívá ke kvalitě procesů i výrobků

Slouží k hledání problémů na základě detailní analýzy, z čeho se výrobek skládá a co může způsobovat.

Systémová podpora pro FMEA

FMEA procesu výroby

FMEA procesu výroby je úzce spjata se samotným procesem výroby. Jeho příprava zahrnuje (zjednodušeně):

 • Stanovení jednotlivých výrobních kroků a toků
 • Rozhodnutí o in-house / outsourcingu
 • Stanovení požadavků na výrobu, skladování a dopravu mezi výrobními lokalitami
 • Prostorové rozmístění výrobních kroků a racionalizace pohybu

Pro každý z kroků by měla proběhnout FMEA, která posuzuje, jaké dopady může mít na kvalitu výrobku, když bude proces probíhat řádně, nebo se něco odchýlí od normy. Postup FMEA probíhá proto samostatně pro jednotlivé části výrobního procesu i pro celek:

 • Pro samotný projekt vývoje (úvodní projektová FMEA)
 • Pro výrobek (produktová FMEA)
 • Pro plánované kroky výrobního procesu

Produktová FMEA

Produktová FMEA umožňuje na základě struktury výrobku analyzovat, jaké má každá jednotlivá součást výrobku vlastnosti, funkce a provozní režimy.

 • Rozpad na části
 • Analýza každé části samostatně:
  • Funkce
  • Provozní režimy
  • Vlastnosti

Hledání rizik a opatření

Pro každou jednotlivou funkce, operační režim a vlastnost se v rámci FMEA popíše, jaké hrozí rizika, pokud dojde k selhání a tato rizika je třeba ohodnotit. Systém vám poskytuje podporu, abyste pro každou vlastnost určili klíčové veličiny

 • Pravděpodobnost, že situace nastane
 • Schopnost včas problém detekovat
 • Závažnost dopadů hrozby na lidi v okolí zejména jejich bezpečnost

Každou z hodnot je třeba stanovit samostatně pro každou veličinu - systém automaticky hodnoty předvyplňuje a počítá, jak je která vlastnost v součinu "riziková" - tzv. rating. Pro rizika, jejichž celkový rating překračuje mez stanovenou pro výrobek, je třeba stanovit opatření na jejich zmenšení.

Dokumentace předmětu analýzy

FMEA je vždy realizovány na základě popsané analýzy analyzovaného produktu nebo postupu:

 • Pro FMEA výrobku je základem analýzy přímo popis daného výrobku
 • Pro jednotlivé výrobní kroky jsou základním analyzovaným objektem jednotlivé nástroje a stroje, které budou pro výrobu používány.
 • Pro samotný výrobní postup je základem popis jednotlivých kroků, činnosti a úkolů

Návrh opatření pro minimalizaci rizik

Nejdůležitějším výstupem FMEA jsou racionálně zdůvodněné požadavky na výrobek nebo výrobní zařízení, nové postupy nebo kontrolní mechanismy, které jsou začleněny do výrobního postupu (ten zahrnuje i kontrolní postupy). Tyto požadavky a postupy jsou součástí FMEA analýzy.

Dokumentace FMEA

FMEA je dokumentována jednak závěrečnou zprávou, ale neméně důležitou dokumentací je doklad o jejím řádném průběhu:

 • Záznamy o průběhu porad, které dokládají, kdy proběhla a kdo se jí účastnil
 • Zaznamenané připomínky k jednotlivým analyzovaným vlastnostem
 • Dokumentované vypořádání těchto připomínek
 • Požadavky na produkty nebo proces
 • Vytvořené nové pracovní kroky v rámci metodiky
 • Doklady o všech provedených úkolech v rámci FMEA procesu včetně výkazu práce od účastníků