ISO 13849:2023

Standard strojní bezpečnosti stanovuje pravidla, která musí vývojový tým zohlednit při návrhu každého strojního zařízení.

Vztahuje se na širokou škálu výrobků o ručních (např pila) až po roboty, stavební techniku nebo dopravní systémy.

Jak se doplňují ISO 13849 a ISO 61508 a další?

ISO1349 je specifickou normou odvozenou z IEC 61508 podobně jako např. ISO 26262. Je tedy více zaměřená na stroje – od soustruhu po jeřáb.

Norma vytváří vlastní stupně bezpečnosti (PL – Performance Level) a na základě zařazení stroje stanovuje doporučení a cíle, jakou bezpečnost je třeba zajistit. cílenější zaměření normy na stroje a zařízení se projevuje i v přesnějších parametrech pro určení PL.

Klíčové dimenze pro posouzení celkové potřebné úroveně bezpečnosti
  • Rychlost, s jakou vzniká riziková situace
  • Možnosti, jak lze nebezpečí zamezit
  • Řízení systému profesionály nebo laiky
  • Autonomní provoz bez dohledu

Každá z uvedených oblastí je posuzována samostatně a celková potřebná úroveň bezpečnosti vychází z hodnocení všech pohledů.

Požadavky na technickou část

Bezpečnost komplexního zařízení je posuzována pro celek ale s ohledem na jednotlivé součástí. Významným přínosem normy je právě zohledňování vlivu součástí na bezpečnost celku. Při vhodném návrhu rozdělení na moduly zvyšuje celkovou bezpečnost díky částečné redundanci a omezení rizika, že závada jednoho modulu bude mít vliv i na ostatní.

Uvedené výhody modulárního řešení jsou ale závislé na kvalitním návrhu, který od samotného začátku návrhu počítá s rizikem, že kterýkoli modul systému může v provozu selhat.

Systémová podpora pro vývoj je důležitá

Návrh, vývoj, kontroly

Norma staví na předpokladu, že základním předpokladem bezpečného stroje je návrh, který od začátku na bezpečnost pamatuje a pamatuje i na to, že jakákoli součást se může porouchat. Systémová podpora vede celý tým, aby všechna rizika selhání zohlednil a promítl do návrhu řešení. Neméně důležitým přínosem systémového řízení vývoje zajištění vnitřní a vnější kontroly vývoje. Vnitřní kontrolou se rozmumí průběžné review, analýzy a oponentury navrhovaného řešení. Vnější kontrolou je zejména audit nezávisle ověřující plnění požadavků.

Audit

Audit je vždy povinnou součástí vývoje a a není možné jej provést bez toho, že po celou dobu vývoje vzniká průkazná auditní stopa – záznamy, jak byly činnoti plánovány, provedeny a ověřeny. Nezapomeňte, že nedodržení standardu je odpovědností vedoucích pracovníků.

Systémová podpora

Systémová podpora je nejenom nezbytná např. pro řízení požadavků, ale takaé zefektiní celý vývoj, a poskytne vám v případě pozdějšího sporu o odpovědnost za úraz důkaz, že jste při vývoji nic nezanedbali. S AyMINE tuto podporu získáte.

Požadavky na software

Norma definuje požadavky na vývoj bezpečného software. Jeho základem je desetiletí prověřený V-model, požadující několik úrovní analýzy a tomu odpovídajících několik úrovní testů.

Vývoj software - na co nezapomenout a kde najít doporučení

Dokumentace

Požadavky na software vyžadují kvalitní návrhové metody, dokumentaci i kvalitní dokumentování testů.

Doporučení

Poslední verze normy rošiřuje doporučení na způsob vývoje a návrh designu, ať už jde o vývoj embeded nebo aplikačního software a jeho parametrizace. Návodná příloha je důležitým podkladem zejména pro méně zkušené softwarové vývojáře.

Časté otázky

Jsou normy ISO 13849-1 a 2 povinné?

Norma je součástí standardů, které tzv. zakládají předpoklad shody se směrnicí 2006/42/ES“

Formulace je to trochu šalamounská – můžete doložit plnění požadavků jiným způsobem, norma ale stanovuje základní cestu, jak požadavky splnit. Takže i když de iure můžete mít řešení jiné, de facto nebude asi jednodušší a normy jsou návodné, jak požadavky závazné směrnice splnit.

Formálně vzato povinné nejsou, ale bez nich budete znovu vymýšlet kolo.

Je norma ISO 13849 česky?

ISO 13849-1:2014 a -2 byly vydány česky, ale obě byly nahrazeny verzí 2023.

ČSN EN ISO 13849-1 2023 je sice vydána česky, ale přejímá anglickou verzi bez překladu. Rozdílů mezi verzemi z r. 2015 a 2023 není málo, takže používání starší české verze rozhodně nedoporučujeme.

Jaké jsou hlavní změny poslední verze?

Nová verze normy z r. 2023 celkově normu zpřehlednila, zjednodušila terminologii a v neposlední řadě zrušila odkazy na další normy, které byly v souvislosti s celkovou změnou logiky norem zrušeny bez náhrady.

Namísto technických podrobností se nová verze více věnuje klíčovému prvku bezpečnosti – bezpečnostními opatřeními a jejich návrhu a implementaci

Jaké jsou související normy?

Obecnější normou funkční bezpečnosti je norma 61508. Naopak problematiku bezpečnosti pro konkrétní použití řeší navazující normy ISO 13850 (fungování nouzového zastavení) a ISO 13851 (zásady dvouručního ovládání).

Dále v řadě navazovaly i další normy, ale postupně byly nahrazeny modernějšími obecněji definovanými standardy.