SA 8000 – norma společenské odpovědnosti

Cílem standardu je udržovat odpovědnost za čistý etický původ výrobků.

SA 8000 (Social Accountability) je mezinárodní standard společenské odpovědnosti vytvořený organizací CEPAA (Council on Economic Priority Accreditation Agency).

SA 8000 je o dobrovolný standard určený pro organizace všech velikostí a zaměření. V Česku není příliš známý a to zejména proto, že většina jeho požadavků je zakotvena přímo v legislativě. Známý je ale společnostem, které dodávají služby a výrobky mezinárodním společnostem, které samy tento standard dodržují a totéž vyžadují i od všech svých dodavatelů.

Oblasti sociálního přístupu k pracovníkům

Standard SA 8000 níže popsané oblasti.

Dětská práce

Do práce nesmí být zapojování mladí lidé (pod 15 resp. 14 let) nebo lidé do věku stanoveného legislativou státu

Nucená práce

Nesmí být používány žádné prostředky k donucování lidí k práci (např. zabavování dokladů)

Zdraví a bezpečnosti – Bezpečnostní zásady snižující riziko vzniku úrazu a vybavení pracovišť prostředky pro rychlou pomoc

Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání

Právo zakládat odbory a společně vyjednávat se zaměstnavatelem

Diskriminace

Postupy znemožňující diskriminaci v odměňování, vzdělávání, benefitech nebo pracovní době v závislosti na rase, původu, pohlaví, sexuální orientaci, členství v odborech nebo politické orientaci. Zamezení sexuálnímu obtěžování na pracovišti

Korektní disciplinární postupy

Zákaz fyzických trestů, psychického, fyzického nebo slovního týrání

Pracovní doba – Maximální pracovní doba 48h týdně, 1 den volna každých 7 dní a přesčasy v maximálním rozsahu 12h za týden. Přesčasy jsou výjimečné a vždy placeny zvýšenou sazbou.

Odměňování

Mzda musí být minimálně na úrovni hranice stanovené legislativou nebo oborovými pravidly. Mzda nesmí být snižována z disciplinárních důvodů Mzda a odměny musí být jasně stanoveny a pravidelně vypláceny a to finanční hotovostí v souladu s legislativou země. Nesmí být uzavírány dohody a smlouvy, které by vedly k obcházení legislativních pravidel.

Procesní zajištění plnění požadavků standardu

Kromě výše uvedených pravidel standard obsahuje pravidla řízení, kontroly a implementace všech požadavků. Tyto postupy jsou v podstatě shodné s postupy jiných standardů managementu, např. ISO 9001.