Řízení akceptace a testování v projektu

Ověření kvality výrobku i všech projektových mezistupňů jsou nejenom nezbytné pro kvalitní výsledek, ale i povinné pro splnění standardů kvality. Pomůžeme vám ověřování naplánovat i vést, aby bylo vše provedeno a dokumentováno, jak je třeba.

Pojmů, které s vážou k průběžnému i cílovému ověření kvality, je celá řada: verifikace, validace, testování, akceptace, výstupní nebo průběžná kontrola.

Stejně tak je řada způsobů, jak testy provádět. Ať už se váš projekt řídí závaznými postupy, nebo je třeba je vymyslet, je nezbytné testování a akceptaci naplánovat, provést podle plánu a dokumentovat.

Pomůžeme s organizací a řízením celého ověřování a akceptace

Máme zkušenosti i systémové nástroje, se kterými připravíme a dokumentujeme celý proces v projektu.

Naše systémová podpora vám pomůže připravit a dokladovat testy, aby splnili i ty nejpřísnější normy - více o tom zde.

Příprava a kontrola dokumentace

Pomůžeme vám vytvořit plán akceptace a v souladu s normami navrhnout kroky, které musí akceptace splňovat. Definujeme pro projekt postupy přípravy testů a jejich dokumentace.

V rámci realizace testování koordinujeme práci odborníků, kteří provedou jednotlivé testy. Pohlídáme pro vás, aby všechny kroky testování a akceptace měly dokumentaci, která je nezbytná podle dohodnuté projektové metodiky, nebo obecných standardů.

Zajistíme kompletní testování pro vývoj software

V rámci zajištění kvality software máme vynikající znalosti a zkušenosti, díky kterým můžeme pro váš projekt navrhnout kompletní testy splňující standardy CMMI, Formel Q, ISO 26262 a další. Hlavně ale umíme navrhnout a řídit testy tak, aby byla kvalita vyvíjené aplikace skutečně prověřena.

Kroky související s testováním

Kroky vyžadované pro kvalitní testování

Kvalitní testování splňující standardy jako CMMI nebo ASPICE vyžaduje, aby kontrola kvality byla procesem plně integrovaným do celého procesu vývoje. Abychom zajistili, že bude všechno v pořádku, jsme připraveni provést všechny nezbytné kroky:

 • Revizi projektové metodiky, zda je v souladu s externími standardy, které projekt musí splňovat v oblasti obecné kontroly kvality, testování a akceptace
 • Příprav tzv. Master test plánu, tedy plánu, jaké kontroly a tedy se budou v průběhu projektu a při akceptaci provádět.
 • Metodiku přípravy testů všech úrovní - unit testy, statické kontroly, integrační a akceptační / kvalifikační testování.
 • Přípravu akceptačních testů
 • Správu dokumentace přípravy a realizace testů - testovací cíle, scénáře, případy. Doklady o provedených testech, dokumentaci výsledků testování
 • Řízení zjištěných neshod / závad až do vyřešení
 • Kalkulace metrik ověřujících kvalitu testů a predikci dalšího potřebného testování
 • Ověření, zda byly všechny testy řádně naplánovány, provedeny a dokumentovány
Dokumentace testování

Jakou dokumentaci vyžaduje testování

Testování vyžaduje dokumentovanou přípravu, realizaci i vyhodnocení:

 • Požadavky na testy - měly by vznikat při analýze a jsou součástí zpracovaných požadavků.
 • Testovací scénáře - postupy, jak provést kontrolu. Scénáře se vždy vztahují k některé úrovni testovíní (funkční, integrační, akceptační) a konkrétním požadavkům, které ověřují.
 • Testovací případy - Konkrétní modelové případy, v rámci kterých jsou prováděny testy podle scénářů.
 • Master Test Plan - logický návrh testování stanovuje typy testů, jejich účel a způsob realizace. Master Test Plan implementuje požadavky metodiky pro konkrétní projekt.
 • Plán testů - časový a věcný harmonogram testování v průběhu celého projektu
 • Průběh testů - dokumentace konkrétního průběhu dokládá, kdo, co a jak testoval. V rámci průběhu jsou provedeny konkrétní testovací případy a dokumentován jak průběh, tak výsledek testů.
 • Protokoly - souhrn shrnující výsledky testování.

Automatizace plánování a dokumentace

S pomocí systémové podpory testování je práce po celou dobu testování řízena automatizováno metodikou. Systém současně podporuje potřebnou dokumentaci a její vnitřní provázanost.

Systémová podpora testování vám nejenom ušetří mnoho času, ale také zajistí, že bude veškerá dokumentace v pořádku. Hlavně ale díky tomu bude celé testování kvalitnější. Díky tomu si budete jisti, že se na produkt můžete spolehnout

Umíme s kroky pomoci

Využijte našich zkušeností i kapacit pro testování. Ušetříte si čas a získáte odbornou pomoc.

Umíme vám pomoci testy efektivně připravit i dokladovat – doložit i s odstupem, že proběhly a co při nich bylo zjištěno.

V rámci celého procesu testování vzniká řada dokumentů a záznamů. Všechny jsou potřeba uchovat i po dokončení testů pro revizi či audit.